Datapolitik elever og forældre

Før indmeldelse

Skolen afholder hvert år i januar måned indskrivningsmøde for kommende skolebørn. Der annonceres på hjemmesiden og Facebook. Der sendes indbydelser til kommende skolebørn i Vendsyssel Børnehus og vores elevers mindre søskende i denne aldersgruppe.  Der udleveres indskrivningspapirer og velkomstfolder til alle fremmødte.

Skolen får løbende henvendelser fra interesserede forældre til skolesøgende børn. De inviteres til en fremvisning af skolen, en samtale og hvis interessen stadig er der, kommer barnet på prøve i 1-2 uger. Ved prøveperiodens start afleverer forældrene deres kontaktoplysninger, som opbevares på skolens kontor. Det besluttes efterfølgende, om det er det rette valg for begge parter. Oplysningerne destrueres ved prøvetidens ophør hvis eleven ikke indskrives.

Indmeldelse

Forældrene udfylder og afleverer indskrivningspapirer på skolens kontor. Skolen sikrer sig, at alle forældremyndighedsindehavere har skrevet papirerne under, og at velkomstfolderen er læst. Heri orienteres forældrene om skolens oplysningspligt ved indsamling af persondata og samtykker.

Forældrene har mulighed for at give en række samtykker på indmeldelses-blanketten. Befordring i private biler, offentliggørelse af navn, adresse, tlf, fotos, indhentning af oplysninger hos PPR og tidligere skole/bh. Forældrene har til enhver tid ret til at trække deres samtykker tilbage.

Elever og forældre oprettes i det administrative system (Komit), hos UNI-C, på skolens hjemmeside, og i fysisk elevarkiv. Der oprettes en google konto til alle elever. Kontoen benyttes som elevmail og til deling af dokumenter mellem forskellige grupper af ansatte og elever.

Skoletiden               

Skolen registrerer elevernes sygefravær og andet fravær i klassens protokol. Behandling af helbredsoplysninger/sygdommens årsag kræver særskilt samtykke. Skolen behandler kun helbredsmæssige oplysninger, såfremt de er nødvendige i forhold til anmodning om hjælpemidler, hensyntagen til allergier, udlevering af medicin og særlig opmærksomhed ved tilskadekomst.

Videregivelse af personoplysninger som er nødvendige i forhold til opfyldelse af retlige forpligtelser og indberetninger i samfundets interesse (Danmarks Statistik) kræver ikke samtykke.

Forældremyndighedsindehavere kan til enhver tid bede om indsigt i alle de oplysninger, som skolen har registreret om barnet. Skolen må ikke udlevere oplysninger, der vedrører private forhold om andre end den, der har anmodet og barnet selv. Såfremt der findes oplysninger, som eleven ikke ønsker videregivet, foretager skolen en individuel, konkret vurdering i forhold til barnets tarv.

Forældre uden forældremyndighed har ikke ret til indsigt men ret til en orientering om barnets forhold. Papforældre kan få ret til indsigt efter udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedsindehavere og barnet selv.

Den skærpede underretningspligt påvirkes ikke af Persondataforordningen, den har fortrinsret fremfor den/de registreredes rettigheder. Forældrene skal i overensstemmelse med lovgivningen orienteres om underretningen.

Ud af skolen

Når eleven forlader skolen i forbindelse med skoleskift eller afsluttet skolegang, tømmes elevmappen og indholdet makuleres. Elever og forældre slettes i de respektive systemer, når der ikke længere er et sagligt behov for databehandling. Regnskabsmæssigt materiale slettes jf. lovgivningen først efter 5 år. Afgangsbeviser og udtalelser gemmes til ”tid og evighed” i henhold til lovgivning om offentlige arkivalier. Elevbesvarelser og eksaminators notater skal gemmes i et år efter bedømmelsen.

 

Luk menu